نمایشگاه مجازی کنگره نورولوژی- برندگان مسابقه غرفه عبیدی
اسامی برندگان مسابقه در روز یازدهم دی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/12 | 
۱ - آقای دکتر شفیعی ثابت
۲ - آقای دکتر مهران شفیعی
۳ - خانم دکتر آزاده حسینی
نشانی مطلب در وبگاه نمایشگاه مجازی کنگره نورولوژی:
http://vexon.ir/find.php?item=1.94.274.fa
برگشت به اصل مطلب