نمایشگاه مجازی کنگره نورولوژی- برندگان مسابقه غرفه عبیدی
اسامی برندگان مسابقه در روز دوازدهم دی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/20 | 
۱. دکتر میرصفا اسدی نژاد
۲. دکتر کیوان بصیری
۳. دکتر مهدی مقبولی
نشانی مطلب در وبگاه نمایشگاه مجازی کنگره نورولوژی:
http://vexon.ir/find.php?item=1.94.276.fa
برگشت به اصل مطلب